O projekcie

W Ośrodku Badań Historii Kobiet powołanym w ramach aktywności Instytutu Studiów Kobiecych od 2019 r. prowadzone są i upowszechniane badania nad historią kobiet, zwłaszcza XIX i XX w. Ośrodek jest płaszczyzną wymiany wyników badań naukowych nad dziejami kobiet profesorów, doświadczonych badaczy i młodych adeptów nauki zwłaszcza doktorów i opracowujących rozprawy doktorskie. W latach 2022 - 2023 planowane są m.in. cztery spotkania warsztatowo-konferencyjne oraz dwie szkoły letnie, podczas których debacie poddane zostaną najnowsze badania naukowe dotyczące historii kobiet, prowadzone w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą.

W ramach działalnośći Ośrodka Badań Historii Kobiet prowadzone są badania naukowe m.in. na temat kierunków badań historii kobiet w Polsce i ich miejsca w badaniach światowych; historii aktywności publicznej Polek w odniesieniu do innych krajów Europy i świata; wizerunku kobiet prezentowanym w opinii publicznej i mediach, zwłaszcza prasie od końca XIX w.; miejsca kobiet w dziejach, m.in.: polskiej kultury, nauki, edukacji, gospodarki, polityki, zwłaszcza w odniesieniu do XIX w. i okresu po 1945 r.

Efekty naukowo-badawcze prezentowane są podczas warsztatów, spotkań Zespołu Badawczego, Białostockich Letnich Szkół Historii Kobiet, konsultacji, debat tematycznych, paneli dyskusyjnych, konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wystaw. Upowszechnianie wyników badawczych następuje również w publikacjach naukowych, m.in. w Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych, monografiach autorskich, książkach zbiorowych, w informacjach publicznych, w tym w programach prezentowanych w mediach oraz produkcjach filmowych.
Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

Warsztaty

ZespółPROBLEMATYKA

Podstawowa tematyka badawcza

 • Metodologia i źródła do badań historii kobiet
 • Dzieje kobiet na tle porównawczym (wybrane epoki)
 • Perspektywa transnarodowa jako nowy kontekst do badań nad historią kobiet pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX wieku
 • Wkład polskich dziennikarek w budowanie przestrzeni kulturalnej rodaków w kraju i zagranicą
 • Kobiety i rodzina
 • Kobiety i prawo
 • Kobiety wsi XIX/XX w.
 • Egodokumenty kobiet XIX-XX w.
 • Prasa dla kobiet XIX-XXI w.
 • Kobiety kultury (wybrane epoki)
 • Kobiece organizacje społeczne od XIX w. do 1939 r.
 • Opozycyjne formy zaangażowania kobiet w Polsce po 1945 r.
 • Aktywność kobiet w strukturach politycznych (partiach, parlamencie, rządzie) od 1919 r. do lat 90. XX w.
 • Organizacje, ruchy społeczne kobiet w Polsce Ludowej
 • Kobiety w życiu publicznym w państwach poradzieckich

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Nazwa projektu: Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja. Wartość dofinansowania: 300 000 zł. Całkowity koszt: 333 600 zł.
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logotyp Społeczna Odpowiedzialność Nauki