O projekcie

W Ośrodku Badań Historii Kobiet powołanym w ramach aktywności Instytutu Studiów Kobiecych od 2019 r. prowadzone są i upowszechniane badania nad historią kobiet, zwłaszcza XIX i XX w. Ośrodek jest płaszczyzną wymiany wyników badań naukowych nad dziejami kobiet profesorów, doświadczonych badaczy i młodych adeptów nauki zwłaszcza doktorów i opracowujących rozprawy doktorskie. W latach 2022 - 2023 planowane są m.in. cztery spotkania warsztatowo-konferencyjne oraz dwie szkoły letnie, podczas których debacie poddane zostaną najnowsze badania naukowe dotyczące historii kobiet, prowadzone w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą.

W ramach działalnośći Ośrodka Badań Historii Kobiet prowadzone są badania naukowe m.in. na temat kierunków badań historii kobiet w Polsce i ich miejsca w badaniach światowych; historii aktywności publicznej Polek w odniesieniu do innych krajów Europy i świata; wizerunku kobiet prezentowanym w opinii publicznej i mediach, zwłaszcza prasie od końca XIX w.; miejsca kobiet w dziejach, m.in.: polskiej kultury, nauki, edukacji, gospodarki, polityki, zwłaszcza w odniesieniu do XIX w. i okresu po 1945 r.

Efekty naukowo-badawcze prezentowane są podczas warsztatów, spotkań Zespołu Badawczego, Białostockich Letnich Szkół Historii Kobiet, konsultacji, debat tematycznych, paneli dyskusyjnych, konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wystaw. Upowszechnianie wyników badawczych następuje również w publikacjach naukowych, m.in. w Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych, monografiach autorskich, książkach zbiorowych, w informacjach publicznych, w tym w programach prezentowanych w mediach oraz produkcjach filmowych.
Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

 • Aktywności Białostockiej Szkoły Historii Kobiet od 2022 r.

  Aktywność od 2022 r.


  Aktywności Białostockiej Szkoły Historii Kobiet do 2022 r.

  Aktywność do 2022 r.


Warsztaty

ZespółPROBLEMATYKA

Podstawowa problematyka badawcza Zespołu realizowana w ramach Ośrodka badań historii kobiet Instytutu Studiów Kobiecych

 • Dzieje kobiet na tle porównawczym (wybrane epoki)
 • Perspektywa transnarodowa jako nowy kontekst do badań nad historią kobiet pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX wieku
 • Wkład polskich dziennikarek w budowanie przestrzeni kulturalnej rodaków na emigracji
 • Kobiety wsi XIX/XX w.
 • Egodokumenty kobiet XIX-XX w.
 • Prasa dla kobiet (II RP i po 1945 r.)
 • Kobiece organizacje społeczne od XIX w. do 1939 r.
 • Opozycyjne formy zaangażowania kobiet w Polsce po 1945 r.
 • Aktywność kobiet w strukturach politycznych (partiach, parlamencie, rządzie) od 1919 r. do lat 90. XX w.
 • Organizacje, ruchy społeczne kobiet w Polsce Ludowej

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Nazwa projektu: Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja. Wartość dofinansowania: 300 000 zł. Całkowity koszt: 333 600 zł.
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego